• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

Vnitřní řád jídelny

                                                                  

                                                         VNITŘNÍ ŘÁD JÍDELNY

Platnost od 1.9.2020

Tento řád je přepracován podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 107/2008 Sb. o školním stravování a vyhlášky č. 84/2005Sb. o nákladech na závodní stravování.

 

1. Provozní doba školní jídelny :

kuchyň.................................................................6,30 – 15,00 hod. 
kancelář ředitelky SŠJ.........................................7,00 – 15,00 hod. 
kancelář vedoucí stravování .............................. 7,00 – 14,30 hod. 
prodej kreditních karet a čipů.............................. 7,00 –   8,00 hod.

2. Obědy se vydávají:

JÍDELNA Č. 1:  výdej do vlastních nádob..............................11,40- 12,15 hod.   
(jídlo, vydané do vlastních nádob, je určené k okamžité spotřebě!!!!!)
                       výdej   pro žáky,studenty a cizí strávníky.......12,15 – 14,00 hod
JÍDELNA Č. 2:  výdej pro žáky,studenty a cizí strávníky.......11,40 -  14,00 hod.

expedice jídel do jiných zařízení............................................11,00 - 11,40 hod. 

3. Žáci ZŠ 28. října 2733 Česká Lípa, SZŠ a SOŠ 28. října 2707, Česká Lípa, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Kostelní 9, Liberec a SMŠ Kvítko Česká Lípa  mají dle smlouvy s vedením těchto škol, možnost odebírat stravu v této školní jídelně. 
Stravující se žák, student, zaměstnanec…má právo na stravu v hodnotě dle finančního normativu jeho věkové skupiny – viz. Vyhláška č. 107/2008 Sb. o školním stravování a následně novela vyhl.č. 463/2011 Sb. 
Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně (§ 2, odst. 9 vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stravování). Jídlo si může rodič odnést pouze první den neplánované nepřítomnosti. Žák, student.. má právo se prostřednictvím svých třídních učitelů nebo zákonných zástupců vyjadřovat ke kvalitě stravy. Třídní učitel nebo zákonný zástupce žáka své připomínky projedná s ředitelkou školní jídelny. 
Po uplynutí určené doby výdeje, v případě nespotřebované normy jídla, může strávník požádat o přídavek nad normativ jeho věkové skupiny, pokud sní plnohodnotný oběd tzn. polévku i hlavní jídlo. Není možné požadovat přídavek, jestliže strávník odmítne polévku. 

4. Každý zájemce o stravování se musí přihlásit u vedoucí stravování, vyplní přihlášku ke stravování a zakoupí si kreditní kartu (35,-Kč) nebo čip (115,- Kč).Karta i čip platí po celou dobu školní docházky. Ztrátu čipu nebo kreditní karty musí strávník ihned nahlásit vedoucí stravování, která kartu nebo čip zablokuje a tím zamezí jejímu zneužití. Strávník si potom zajistí novou kartu nebo čip. Veškeré změny v osobních údajích je strávník (zákonný zástupce) povinen neprodleně nahlásit vedoucí stravování (změna adresy, tel.čísla mailové adresy, č.účtu,...).

Ukončení stravování - při úplném odhlášení ze stravování musí strávník vyplnit odhlášku s podpisem rodičů a odevzdat ji v kanceláři ved. stravování. Zároveň mu bude vyplacen případný přeplatek stravného v hotovosti. Pokud si strávník tento přeplatek nevyzvedne ani do 3 let od ukončení stravování, bude převeden do výnosů SŠJ. K vyzvednutí přeplatku bude strávník vyzván telefonicky, popř. e-mailem (přeplatek do 100,- Kč) nebo písemně na adresu bydliště, která je uvedena na přihlášce ke stravování (pouze přeplatek nad 100,- Kč). 
Platba obědů se provádí trvalým příkazem z běžných účtů, složenkou a fakturou. 
Při placení složenkou dostane strávník zhruba 12. den v měsíci složenku na následující měsíc. Ústřižek zaplacené složenky je třeba předložit v ŠJ ještě před začátkem nového měsíce, aby strávník dostal 1. pracovní den v měsíci oběd. Tento termín je stejný i pro zaměstnance školství a cizí strávníky. Při ukončení stravování si strávník vyzvedne případný přeplatek stravného v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování SŠJ. 

Strávníci, kteří platí obědy z bankovních účtů, si sami zadají TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ na předepsanou zálohu ve svém bankovním ústavu nejpozději do 25. dne v předcházejícím měsíci. Jestliže jim banka platbu neprovede, oznámí tuto skutečnost vedoucí stravování ŠJ a zaplatí obědy v hotovosti. Přeplatky stravného budou zasílány zpět na bankovní účty v červenci daného školního roku.                                                                                                                            

5. OBĚDY SE ODHLAŠUJÍ I PŘIHLAŠUJÍ DO 14,00 HODIN NA DALŠÍ DEN, osobně u ved. stravování, v objednávkovém boxu, telefonicky na tel. 487 523 199, mobilní telefon 734 571 343, e-mailem: sj.spicak@seznam.cz. Strávník si může též zajistit u ved. stravování objednávání stravy prostřednictvím internetu. Tímto způsobem si strávník může zaplacené obědy odhlašovat i přihlašovat, vybírat ze dvou jídel, získávat informace o odběru stravy a měsíční vyúčtování. Školní jídelna nezodpovídá za změny, které si strávníci provedou v objednávkovém boxu nebo pomocí internetu.
Strávníci, kteří se nezúčastní vyučování (např. z důvodu nemoci, ředitelského volna apod.), 
nemají nárok na dotovaný oběd a to ani děti, které navštěvují v té době školní družinu (§119 ŠZ). Při nemoci, kdy již 1. den oběd nelze odhlásit, má strávník možnost si oběd vyzvednout do vlastních jídlonosičů v době od 11,15 hod. do 11,45 hod.(nádoby musí být čisté, jinak oběd nebude vydán, nelze použít obaly od např.tuků - rama, perla apd.). Jídlo, vydané do jídlonosičů, je určené k OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ!!! Další obědy je strávník (resp. jeho zákon. zástupce) POVINEN odhlásit. V případě neodhlášení obědů od 2. dne nepřítomnosti ve škole, je nutné, aby uhradil plnou cenu oběda (tj. potraviny + režijní + osobní nákl.+ zisk. přirážku). Zaměstnanci ZŠ mají nárok podle § 3 odst.4 vyhl.č. 84/2005 Sb. na dotovaný oběd pouze v případě, pokud daný den odpracují minimálně 3 hodiny. Jestliže si budou chtít obědy odebírat, je nutné uhradit jejich plnou cenu (tj. potraviny + režijní + osobní nákl. + zisk.přirážku).

6. Poplatky za jeden oběd: Strávníci

3 -  6 let .......... 20,00 Kč .......... plná cena oběda = 56,00 Kč
7 – 10 let .......... 23,00 Kč .......... plná cena oběda = 59,00 Kč
11 – 14 let .......... 26,00 Kč .......... plná cena oběda = 62,00 Kč
15 – 18 let .......... 33,00 Kč .......... plná cena oběda = 69,00 Kč
od 18 let .......... 33,00 Kč .......... plná cena oběda = 69,00 Kč
Strávníci se do skupiny zařadí podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, např. v srpnu 2020 bude dítěti 11 let, od září 2019 spadá do věkové skupiny 11 – 14 let. 
Cizí strávníci           69,00 Kč = potraviny 33,00 Kč,režie 11,00 Kč,os.nákl. 24,00 Kč, zisk 1,00 Kč 
Sociální stravné     68,00 Kč = potraviny  33,00 Kč, režie 11,00 Kč,os.nákl. 24,00 Kč (důchodci, samoživitelky na MD, klienti a zaměstnanci ÚSP)
Krabička                  68,00 Kč (oběd bez polévky sebou v jednorázovém obalu)  

7. Do budovy školní jídelny je povolen vstup pouze strávníkům a jejich zákonným zástupcům. 
Do jídelen je vstup povolen pouze strávníkům !!

Strávníci vstupují do budovy školní jídelny vždy přes šatnu, kde jsou povinni odkládat své tašky svršky na určené místo. Do jídelny vstupují strávníci zásadně jen s kreditní kartou, čipem nebo náhradním dokladem z objednávkového boxu, event. vydaným a potvrzeným vedoucí stravování. 

8. Ve školní jídelně zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Umyvadla k umytí rukou před i po jídle jsou umístěna v umývárně sociálního zařízení zvlášť pro dívky a chlapce. 

9. Strávníci jsou povinni dodržovat platné předpisy o BOZP, PO a CO a svým chováním předcházet případným úrazům. Poučení a proškolení se provádí ve spolupráci se školskými zařízeními, které se u nás stravují. 

10. Jídlo je vydáno po zasunutí kreditní karty do snímače (nebo přiložením čipu ke snímači), který zvukově i světelně signalizuje velikost porce a druh objednaného jídla, nebo po předložení příslušného náhradního dokladu. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně v sedě, včetně moučníků, ovoce apod.  Použité nádobí strávníci odnesou k určenému okénku, použitý příbor a podnos ukládají na určené místo (nehází jej tam). Je zakázáno vynášet z jídelny nádobí a příbory !!! 

11. Ve školní jídelně je zákaz používání mobilních telefonů.

12. Vychovatelky ŠD konají dozor u svého oddělení. 

13. Dozírající pracovník školní jídelny sleduje chování žáků po příchodu do šaten, do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo..) učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu osušit pracovníky školní jídelny. Při úmyslném poškození stolního nádobí (lámání příborů, házení s podnosy…) bude na strávníkovi, který škodu způsobil, požadována náhrada a provedeno kárné opatření spojené až s vyloučením ze stravování. 

14. Dojde-li k opaření strávníků, ohlásí dozírající úraz ředitelce školní jídelny, která zajistí první pomoc
a provede zápis do knihy úrazů. Jde-li o úraz vyžadující registraci, je sepsán „Záznam o úrazu“. 

15. V případě opakovaného porušování pravidel slušného chování v jídelně bude strávník, po předchozím písemném vyrozumnění
rodičů, vyloučen ze stravování. Zároveň v případě opakovaného porušení platební povinnosti bude strávník vyloučen ze stravování . 

16. Ztráta věcí uložených v šatně je řešena s vedoucí stravování, případně s ředitelkou školní jídelny. 

17. Žádáme strávníky, aby veškeré připomínky a dotazy vznášeli k vedoucí stravování nebo ředitelce školní jídelny.

18.  V době podzimních, vánočních, pololetních, jarních, velikonočních, hlavních event. chřipkových či 
 jiných neplánovaných prázdnin mají VŠICHNI STRÁVNÍCI ODHLÁŠENÉ OBĚDY.

19.  Strávníci (děti, žáci, studenti) ze zemí mimo EU se mohou stravovat za podmínek, které určuje tento vnitřní řád.

20. Veškeré informace, týkající se naší školní jídelny, najdete také na www.jidelnaspicak.cz

21. Při vyjímečných situacích (vyhlášená epidemie apod....) se školní jídelna řídí nařízeními a mimořádnými opatřeními,
které pro danou situaci vyhlásí ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, vláda ČR, hygienické stanice, zřizovatel.
 
22. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (nařízení GDPR). Poučení o zpracování osobních údajů je k dispozici na webových stránkách ŠJ, popř. k nahlédnutí u vedoucí stravování.

     

V České Lípě  1. 9. 2020                                                                                                     Marcela Brejchová,  ředitelka  SŠJ

 

DOPLNĚK VNITŘNÍHO ŘÁDU - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

v období coronavirové pandemie, mimořádných opatření MZ ČR a MŠMT (rok 2020 – 2021,….)

1. Před  vstupem do budovy si každý strávník nasadí ústní roušku nebo respirátor.
2. Strávník si umyje ruce (návod na WC) a provede dezinfekci rukou. Dezinfekce
     je k dispozici v šatně ŠJ, na chodbě, na WC , v obou jídelnách. K dispozici jsou
     jednorázové rukavice.
3. V době nouzového stavu jsou příbory jednotlivě baleny do ubrousku a vydávány
     zaměstnancem ŠJ každému strávníkovi jednotlivě i s nádobou na pitný režim
4. Úprava vybavení jídelen podle nařízení MZ, stoly 1,5 m od sebe, maximálně
    4 židle u každého stolu.
5. Roušku mohou strávníci odložit pouze při konzumaci jídla u stolu.
6. Časově oddělen výdej obědů pro cizí strávníky (doplňkovou činnost), strávníky
    z distanční výuky  a strávníky z prezenční výuky.
7. V období nouzového stavu je řešena doplňková činnost formou vydávání stravy
    do jednorázových menuboxů.
8. V jídelnách může být jen tolik strávníků, kolik je míst u stolů.
9. Strávníci se zdržují v jídelně jen po nezbytně nutnou dobu.

V České Lípě 30.4.2020                             M. Brejchová, ředitelka SŠJ

                                                 

Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
VÝDEJ OBĚDŮ
11:45 - 14:00 hod.
11:40 - 12:15 hod. - cizí strávníci a do jídlonosičů

Oběd lze přihlásit/odhlásit nejpozději
den dopředu do 14:00 hodin.
 
Současná hygienická opatření ve školní jídelně naleznete
v sekci  INFORMACE - AKTUÁLNÍ INFORMACE
 
 
 
Ceny obědů:
 
Děti MŠ (do 6 let)...  .....20,00 Kč
Žáci 7-10 let..................23,00 Kč
Žáci 11 - 14 let..............26,00 Kč
Žáci,studenti +15 let.....33,00 Kč
Cizí strávníci.................69,00 Kč
Sociální stravné............68,00 Kč
 
Zálohy z bankovních účtů :
 
  7 - 10 let..................500,00 Kč
11 - 14 let..................570,00 Kč 
15 - 18 let..................720,00 Kč
nad 18 let..................720,00 Kč
cizí strávníci............1520,00 Kč nebo složenkou
 
 
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :  29.10.2021
Polévka :            
Oběd č.1 :  al. 10 - hořčice
Oběd č.2 :  
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz