• Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
  • Jídelna Špičák
Dnešní oběd

Kontakty, aktuální informace

 
KONEC STARÉHO A ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

 

1)   O letních prázdninách školní jídelna N E V A Ř Í !!!

2)   Přeplatky stravného budou vráceny během července 2020

      na bankovní účet. Strávníkům, kteří hradí stravné složenkou,

      bude snížena částka na září 2020.

3)  Žáci 9. ročníku, kteří platili obědy složenkou a nedodali

     číslo bank.účtu, si vyzvednou do 25.6.2020 přeplatek stravného

     v kanceláři ved. stravování v hotovosti.

4) Každý strávník se na stravování v novém školním roce 2020/2021 

    MUSÍ PŘIHLÁSIT u vedoucí stravování (možno i telefonicky –

    tel. 487 523 199,  734 571 343). Ten, kdo se od září 2020 stravovat

    již nebude, musí tuto skutečnost také nahlásit a to písemně

    (odhláška ze stravování) ve školní jídelně u vedoucí stravování. 

5) Pokud došlo ke změně osobních údajů (adresa, mail, č.účtu, telef.číslo,…)

     nahlaste tuto změnu neprodleně vedoucí stravování.

6) Školní jídelna preferuje platbu stravného trvalým příkazem z účtu

     Složenky budou vydávány pouze vyjímečně.

7) Platba stravného musí být provedena nejpozději k 25.dni předcházejícího

    měsíce (do 25.srpna 2020 na září 2020)

8) Přihlášky ( popř. odhlášky ) a složenky na obědy na školní rok 2020/2021

     se budou vydávat ve dnech:

    19. srpna – 25. srpna 2020…………..od 8,00 do 13,30 hod.

    26. srpna – 3. září 2020.......................od 8,00 do 15,30 hod.

HEZKÉ PRÁZDNINY !!!

V České Lípě, 10. června 2020                    Lenka Žaludová, ved.stravování               

 
 
O z n á m e n í
 
- zvýšení ceny za oběd od 26. srpna 2019

Z důvodu dlouhodobého zvyšování cen všech druhů potravin, dodržení kalkulačního vzorce /podle loňských nákladů  a výnosů/  a také zajištění poměru koeficientů při normování potravin, dojde ve školní jídelně od 26.8.2019  ke zvýšení ceny za jeden oběd, a to v potravinách pro všechny strávníky, dále je změna v režii a v osobních nákladech pro cizí strávníky /doplňková činnost/.

POPLATKY ZA JEDEN OBĚD OD 26.8.2019

  3 -   6 let....................20,00 Kč...............plná cena oběda = 56,00 Kč
  7 - 10 let....................23,00 Kč...............plná cena oběda = 59,00 Kč
11 - 14 let....................26,00 Kč...............plná cena oběda = 62,00 Kč
15 - 18 let....................33,00 Kč...............plná cena oběda = 69,00 Kč
 
( plná cena oběda se hradí v případě zájmu o odebírání obědů v době, kdy se  žák, student popř. zaměstnanec nezúčastní vyučování – např. při nemoci, ředitelském volnu apod.)
( strávníci se do skupiny zařadí podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, např. v květnu 2020 bude dítěti 11 let, od září 2019 spadá do skupiny 11 – 14 let )
 
cizí strávníci..............69,00 Kč...............potraviny  =  33,00 Kč
                                                               režie           = 11,00 Kč
                                                               os.nákl.       = 24,00 Kč
                                                               zisk.př.        =   1,00 Kč
 
sociální stravné............68,00 Kč.........potraviny   = 33,00 Kč
 (starob. a inv.důchodci,                                   režie           = 11,00 Kč
samoživitelky na MD)                                      os.nákl.      = 24,00 Kč
                                                                 zisk.př.     =   1,00 Kč

    

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svojí kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávacím boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!! 
 
Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28.října 2733, příspěvková organizace
 

Kontaktní telefon:  487 523 199
E-mail: sj.spicak@tiscali.cz
Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340 

Odhlašování a přihlašování obědů: e-mail: sj.spicak@seznam.cz

Odhlašování, přihlašování a výběr obědů internet. objednáváním stravy: www.strava.cz

 

INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY

 
Od ledna 2016 jsme pro naše strávníky připravili možnost internetového objednávání stravy. Tato služba umožní provést změnu výběru oběda nebo jeho odhlášení a přihlášení.
V případě zájmu o tuto službu kontaktujte vedoucí stravování osobně nebo e-mailem na níže uvedenou adresu:
                                                    sj.spicak@seznam.cz
V žádosti podané e-mailem je nutno uvést do předmětu zprávy ,,Zájem o internetové objednávání", do textu zprávy jméno dítěte ( strávníka ) a třídu, aby nedocházelo k záměnám.
Následně Vám budou vygenerovány a nazpět odeslány přihlašovací údaje. Odkaz na přihlašování najdete také na webových stránkách ZŠ Špičák v sekci Školní jídelna / Přihlašování obědů.
Je také nutné, aby rodiče dětí, kteří navštěvují školní družinu a tuto službu si aktivují informovali paní vychovatelku svého dítěte, aby s ním už volbu oběda neřešila.
Kontaktní údaje

Kontaktní telefon:  487 523 199
e-mail: sj.spicak@tiscali.cz

Vedoucí stravování: 734 571 343
Ředitelka: 734 571 340

Odhlašování a přihlašování obědů:
 telefon: 734 571 343
Napište nám
Aktuální informace
VÝDEJ OBĚDŮ 26.6.2020
10:30 - 12:30 hod.
11:30 - 12:00 hod. - cizí strávníci do jídlonosičů
 
INFORMACE KE KONCI STARÉHO A ZAČÁTKU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU NALEZNETE V SEKCI INFORMACE - AKTUÁLNÍ INFORMACE.
 
 
OD 25.5.2020 UPRAVUJEME VÝDEJNÍ DOBU PRO CIZÍ STRÁVNÍKY : 
11:00 - 11:30 HODIN
 
 
 
Doporučujeme rodičům, jejichž dítě ná přeplatek alespoň ve výši jedné měsíční platby, aby si pozastavili (příp.zrušili) trvalý příkaz pro tento školní rok.
 
Od 26.8.2019 došlo ve školní jídelně ke zvýšení ceny za jeden oběd.
 
Nové ceny:
 
Děti MŠ (do 6 let)...  .....20,00 Kč
Žáci 7-10 let..................23,00 Kč
Žáci 11 - 14 let..............26,00 Kč
Žáci,studenti +15 let.....33,00 Kč
Cizí strávníci.................69,00 Kč
Sociální stravné............68,00 Kč
 
Zálohy z bankovních účtů :
 
  7 - 10 let..................500,00 Kč
11 - 14 let..................570,00 Kč 
15 - 18 let..................720,00 Kč
nad 18 let..................720,00 Kč
cizí strávníci............1520,00 Kč nebo složenkou
 
 
 
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
 
Základní povinností strávníka je používat pro výdej oběda svoji kreditní kartu nebo čip !!!
Každý strávník si může odebrat v objednávkovém boxu pouze 5 ks náhradních stravenek v měsíci, z toho max. 2 ks v jednom týdnu !!!
Vedoucí stravování vydá náhradní doklad až po ukončení dohledu v jídelnách, tj. ve 12,00 hod., 12,55 hod. a 13,50 hod. !!!
 
Veškeré změny v osobních údajích (adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo,e-mail), je strávník, příp. zákonný zástupce, povinen neprodleně oznámit vedoucí stravování SŠJ.
 
Oznámení o PŘIDÁNÍ ( ZMĚNĚ ) ALERGENŮ
Datum výdeje :  
Polévka :            
Oběd č.1 :  
Oběd č.2 :  
Doplněk:
 

 

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - idatabaze.czJídelny - idatabaze.cz